Ej Ukhnem

Words and Music by :
Arranged and adapted by:
Publisher:  

Recorded by
Helmut Lotti 72438-66099-2


Lyrics:

Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!

Razovyom mę byeryozu,
razovyom mę kudryavu!
Aida da aida, aida da aida,
razovyom mę kudryavu!

Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!

Mę po byereshku idyom,
pyesnyu solnęshku payom!
Aida da aida, aida da aida,
pyesnyu solnęshku payom!

Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!

Ekh, tę Volga, mat'-ryeka,
shiroka i gluboka!
Aida da aida, aida da aida,
shiroka i gluboka!

Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!